Dětská skupina
Alma, z.s.

Dětská skupina v rodinném domku se zahrádkou, 
která se nachází ve městě Klecany nedaleko hlavního města Prahy.

O Dětské skupině

Milí rodiče, ahoj děti,

ráda bych Vám představila naši Dětskou skupinu Alma. 

Dětská skupina Alma se nachází v Klecanech, v rodinném domku s malou zahrádkou, na které je pískoviště se skluzavkou, prolézačkou a houpadly. Je zároveň i v blízkosti dvou velkých dětských hřišť,  lesa a třešňového sadu. Lokalita je tedy výhodná nejen pro vaše děti, ale je zajímavá i pro vás, pro svoji snadnou dopravní dostupnost.

Pro Vaše děti jsme budovali klidné a bezpečné prostředí, které je bude pozitivně motivovat k jejich dalšímu fyzickému i intelektuálnímu rozvoji. Nabízíme dětem podnětné zahájení výchovně vzdělávacího procesu, jehož úspěšnost je bude provázet celý život.

Naše Dětská skupina je pro děti od 2 let s denní kapacitou 12 dětí, o které se starají vždy dvě chůvy.

Vzdělávání Vašich dětí zajistí pedagogicky kvalifikovaný personál s celodenním výchovně – vzdělávacím programem – Plánem výchovy – vytvořeným s ohledem na věkové složení dětí a jejich potřebám. Ten je zaměřen na všechny složky výchov – výtvarnou, pohybovou, hudební, literární, pracovní, estetickou, dramatickou, multikulturní, dopravní a další. Tato činnost  probíhá především v dopoledních hodinách. Odpoledne  následuje spíše relaxační část. Pestrost programu vede k nenásilnému rozvoji dětských praktických dovedností pro jeho další život.

Pečující osoby jsou proškoleny a mají zkoušku z profesní kvalifikace Chůva pro děti v dětské skupině. Ředitelka Dětské skupiny je Speciální pedagog. Do skupinky také dochází paní učitelka – logopedka.

Naše přesvědčení jednoznačně směřuje k všestrannému rozvoji osobnosti dítěte, kdy neodmyslitelnou součástí je především milý a láskyplný přístup k dětem, motivace k aktivnímu poznání, vedení ke zdravému životnímu stylu a ekologickému uvědomění.

V dětské skupině se snažíme vytvořit rodinnou atmosféru s citlivým vnímáním individuálních odlišností každého jedince. Nízký počet dětí nám umožňuje lépe poznat a dále rozvíjet jejich potenciál.

Rádi bychom, aby pobyt v naší Dětské skupině  ALMA byl pro Vaše děti, ale i pro Vás zábavný, ale i poučný. Budeme tedy rádi, když nám sdělíte Vaše požadavky, připomínky a náměty a budeme hledat společnou cestu k jejich realizaci společnou spoluprací.

Více

Informace pro rodiče

Alma skola3 | Dětská skupina, jesle | ALMA, z.s. | Klecany u Prahy

Logopedie

Logopedie je obor speciální pedagogiky, který se věnuje poruchám komunikace (mluvené i psané) a vadám řeči. V současnosti přibývá řečových nedostatečností , a proto je velmi důležité se věnovat řečovému vývoji již u malých dětí a to i v rámci logopedické prevence.

Naše odborná logopedická intervence ( péče) se zabývá diagnostikou a následnou terapií narušené komunikační schopnosti a s tím spojených poruch. Terapie narušené komunikační schopnosti probíhá formou individuální péče a skupinových terapií.

Nabídka skupinové terapie má rozličné zaměření, členění i vzhledem k věkovým kategoriím, a tudíž je vhodná pro všechny děti s narušenou komunikační schopností, ale i pro děti, které se teprve učí mluvit. 

Logopedická výuka

V naší školce zajišťujeme pravidelnou a individuální logopedickou péči za měsíční příplatek k úplatku za službu +500,-Kč. Každodenní individuální logopedickou péče probíhá dopoledne i odpoledne cc 15 – 20minut) a jednou za 14 dní individuální konzultaci rodičů s naší paní logopedkou v délce 30 minut. Dále vedení logopedického deníku.

Individuální logopedická terapie i pro děti, které do DS pravidelně nechodí (je potřeba se objednat: 603187361)

Délka terapie:

 • vstupní vyšetření a terapie cca 45 min

 • následné terapie 25 – 30 min

Po celou dobu vyšetření a terapie jsou rodiče s dítětem přítomni (nedohodneme-li se jiným způsobem)

Více

Naše hodnoty a cíle

 • respektovat individualitu každého dítěte
 • umožnit každému dítěti takovou adaptaci, kterou potřebuje
 • nabídnout dětem pravidelný pobyt na čerstvém vzduchu
 • dát možnost každému dítěti dělat takové aktivity, které zvládá
 • vytvořit dobře připravené, podnětné a bezpečné prostředí pro každé dítě
 • denní komunikace rodiče a pečujících osob
 • ochrana práv dětí
 • vedení dětí k návykům zakotvující zdravý životní styl a zdravý jídelníček
 • pomoc a podpora rodičů při sladění soukromého a pracovního života
 • nabídka návazných služeb a odborníků
 • společné aktivity pro všechny, zapojení rodičů do chodu dětské skupiny


Dětská skupina Alma,z.s. patří do Asociace provozovatelů dětských skupina a mikrojeslí z.s.
, která projektem Moje dětská skupina usiluje o profesionalizaci i zkvalitnění služeb dětských skupin a mikrojeslí.

Více
Alma skola2 | Dětská skupina, jesle | ALMA, z.s. | Klecany u Prahy
Alma skola1 | Dětská skupina, jesle | ALMA, z.s. | Klecany u Prahy

Filosofie dětské skupiny Alma

Od začátku pomáháme dítěti při socializaci a odpoutání se od rodičů. Snažíme se uspokojit potřeby dítěte ve všech oblastech (kognitivní, fyziologická a sociální stránka).

Rozvíjíme dovednosti a schopnosti v duševní i tělesné oblasti. Vzhledem k tomu, že máme v DS heterogenní uspořádání třídy, dbáme na individualitu každého dítěte. Poznávání probíhá nejčastěji formou hry nebo nápodobou. Často také využíváme metod názorně demonstračních (využívání obrázků) a metod slovních (rozhovor, vyprávění a vysvětlování). Velký důraz je kladen na správný řečový a smyslový vývoj dětí, který je nenásilně během denních činností rozvíjen a sledován.

Cílem naší dětské skupiny je připravit a usnadnit dítěti nástup do mateřské školy.

S naší dětskou skupinou pravidelně (pokud to počasí dovolí od jara do podzimu) navštěvujeme jezdecké kurzy – hipoterapii. Tím napomáháme dětem vytvářet si kladný vztah ke zvířatům a přírodě obecně. Děti si zlepšují fyzickou kondici, koordinaci svalů, zlepšují si hrubou motoriku.

Pravidelně za námi jezdí divadelní společnost Divadlo Úsměv. Děti se učí jak se chovat při divadelním představení a zvykají si na další cizí osoby. Dále vyjíždíme na výlety na zajímavá místa nejen v okolí Klecan (zámek Veltrusy, Loučeň, muzeum Roztoky) a do ZOO parků (Zoopark Zájezd, Zoopark Zeleneč). Navštěvujeme místní knihovnu, hasičskou stanici, bio farmu, dopravní hřiště, výstavy a jiné.

Více

Rámcový denní režim

7:00-8:45 (prosíme, přicházejte s dětmi nejpozději do 8.45)

 • příchod dětí
 • individuální práce s didaktickými pomůckami
 • výtvarné činnosti
 • volná hra
 • hudba (repro hudba, tanec, zpěv)
 • čtení, prohlížení knih
 • ranní kruh
 • “Protahujeme tělo” – rozběhání, rozcvička, cviky na posílení hrubé motoriky, pohybové hry, pohybové básničky, tanečky

8:45 – 9:00 – hygiena, svačina

9:00 – 9:45 – řízená činnost – pracovní listy, grafomotorika, procvičování percepcí, písničky, básničky, logopedická cvičení

9:45 – 11:45 – příprava na pobyt venku, odchod ven (pobyt přizpůsoben počasí) 

11:45 – 12.15 – hygiena, oběd / toaleta, hygiena

12:15 – 13:00 – vyzvedávání dětí po obědě, čtení pohádky před spaním, ukládání k odpočinku

13:00 – 15:00 – spánek, odpočinek

15:00 – 15:20 – odpolední svačina

15:20 – 17:00 – postupné vyzvedávání dětí po spaní, odchod ven (dle počasí a dle domluvy s rodiči), případně aktivity uvnitř

Více
Alma skola5 | Dětská skupina, jesle | ALMA, z.s. | Klecany u Prahy
alma 236 | Dětská skupina, jesle | ALMA, z.s. | Klecany u Prahy

Adaptace nově příchozích

Prostřednictvím adaptačního plánu Vám nabízíme možnost, jak zvládnout bezproblémový a co nejméně stresující přechod dětí z rodinného prostředí do kolektivu dětské skupiny (DS). Věříme, že spokojené dítě, přicházející a odcházející z DS, šťastné a těšící se na každý den, bude radostí naší i Vaší. Jsme si vědomi toho, že vstup každého dítěte do DS patří k významným událostem v životě dítěte i celé rodiny a je zásadním zásahem do dosavadních zvyklostí. Dítě přestává být středem dění ve své rodině a stává se součástí společenství, ve kterém bude muset společně s ostatními dětmi dodržovat určitá pravidla. 

Délka adaptace 

Délka adaptace je u každého dítěte individuální. U někoho může trvat několik dní, u jiného i několik týdnů. 

Používejte stejné rituály. 

Voďte dítě do DS vždy ve stejném čase a vyzvedávejte je pokud možno ve stejnou hodinu. Používejte konkrétní údaje o tom, kdy je vyzvednete – po obědě, po svačince, nejen obecné jako brzy, za chvíli, po práci apod. 

Každý má své povinnosti – vy práci, vaše dítě „školičku“. 

 • Nenechte se obměkčit, buďte důslední. 
 • Za problémy s přivykáním nikdy dítě netrestejte. 
 • Nepřiznávejte lítostivě, že je vám také smutno a že se vám stýská
Více

Psychosociální podmínky

Dětská skupina Alma disponuje velkým fondem pomůcek, které rozvíjejí dětskou kreativitu, aktivitu, samostatnost, tělesnou zdatnost a zručnost. Nenásilně motivují děti k získávání poznatků a dovedností, potřebných pro jejich osobnostní rozvoj a zdárný vývoj.

Dětská skupina nabízí genderově vyvážené hračky. V dětské skupině se nikdy nepoužívají tělesné ani psychické tresty, nedochází k ponižování ani zesměšňování dětí. Případné výchovné a další problémy jsou řešeny v úzké spolupráci s rodiči a je jim věnována pozornost. Dobrá komunikace mezi rodiči a chůvami je klíčová pro dobrý chod dětské skupiny. Komunikace rodičů a chův probíhá formou přímou (rozhovor, předávání informací při příchodu či odchodu dítěte) i nepřímou (informace na nástěnce, sociálních sítí, webových stránkách apod.). Hra je důležitý prostředek k rozvoji dětí, ať už spontánní či řízená, a proto je jí věnován dostatek času během dne. Při všech činnostech během dne jsou využívány principy přiměřenosti, názornosti, emocionality a aktivity. Dětem je poskytnut dostatek prostoru i soukromí, mají dostatek času na hru, jídlo i odpolední spánek podle potřeby. Všechny děti v souladu s psychohygienou dítěte budou po obědě odpočívat min. 30 min. na lehátku při poslechu čtené pohádky.

Ty děti, které mají sníženou potřebu spánku se věnují klidové činnosti – kreslení, prohlížení knih. Chůvy dbají na správné hygienické návyky dětí, ve spolupráci s rodiči vedou děti k samostatnosti a schopnosti sebeobsluhy. Děti tráví denně minimálně hodinu venku, pouze za nepříznivého počasí se pobyt venku zkrátí nebo vynechá. Součástí přílohy plánu výchovy a péče je také dokument „Řešení krizových situací“.

V tomto dokumentu jsou vypracované situace a jejich řešení, které mohou v objektu dětské skupiny nastat. Všichni zaměstnanci dětské skupiny tento dokument znají a dokáží se jim řídit.

Více
Alma skola6 | Dětská skupina, jesle | ALMA, z.s. | Klecany u Prahy
Alma skola4 | Dětská skupina, jesle | ALMA, z.s. | Klecany u Prahy

Řešení mimořádných situací

 • Řešení mimořádných situací (úraz během dne, náhlá nemoc) řeší vždy pečující osoba
 • Tyto vzniklé situace nejprve telefonicky nahlásí rodiči dítěte a s ním konzultuje další postup (izolace dítěte po dobu příjezdu rodičů, ošetření lehkých zranění – odřeniny, odstranění klíštěte vždy zajistí rodič dítěte 
 • Pokud je situace vážná (úraz dítěte) pečující osoba vždy nejprve volá Rychlou záchranou službu a následně informuje rodiče dítěte a ředitelku DS
 • Kontakty na rodiče jsou umístěny u pracovního stolu pečující osoby
Více

Komunikace

Komunikace mezi pečující osobou a rodičem by měla být vzájemná.

Oba by měli být ochotní, mít pozitivní přístup ke komunikaci a vyhýbat se činitelům, které mohou tuto komunikaci negativně ovlivnit. 

V náplni komunikace pečující osoby jde především informování rodičů.

Komunikace probíhá prostřednictvím formou individuálního rozhovoru, telefonickými nebo písemnými kontakty a třídními schůzkami. 

Individuální rozhovor může probíhat při předávání či vyzvedávání dítěte, v čase třídních schůzek nebo v čase individuálně domluveném.

V Dětské skupině Alma upřednostňujeme osobní kontakt, při kterém je menší pravděpodobnost vzájemného neporozumění než například při písemném projevu. 

Během školního roku komunikace mezi rodiči a DS Alma probíhá během Dnů otevřených dveří, účastí na výchovných činnostech, společenských setkáních (besídky, tvořivé dílničky apod.), kde dochází ke sblížení chův, dětí a rodičů.  

Při komunikaci s rodiči záleží na domluvě, který způsob rodiče preferují a vyhovuje oběma stranám.

Více
alma 8 | Dětská skupina, jesle | ALMA, z.s. | Klecany u Prahy

Naše aktuality

Zápis pro školní rok 2023/2024

Přijímáme přihlášky dětí pro školní rok 2023/2024.

Přihlášky jsou ke stažení na našich webových stránkách v sekci Dokumenty. Vyplněné naskenované přihlášky posílejte na e-mail: info@almadetskaskupina.cz.

Případně je můžete donést osobně na adresu dětské skupiny nebo vhodit do schránky DS.

Den otevřených dvěří

Srdečně Vás zveme na Den otevřených dvěří, který pořádáme ve dnech 25. 4. 2023 od 13 do 17 hodin a 26. 4. 2023 od 9 do 11 hodin.

Pokud se Vám ani jeden termín nehodí, volejte na telefonní číslo 603 187 361 a domluvíme individuální schůzku.

Prázdninový provoz

Nabízíme prázdninový provoz pro děti, které nejsou do naší dětské skupiny trvale přihlášené.

Cena za týden: 2 000,- Kč + 500,- Kč strava

Pro více informací volejte na telefon 603 187 361.

Fotogalerie z naší školky

Dokumenty ke stažení

Adaptační plán pro rodiče
Ceník 2023 - 2024
Čestné prohlášení OSVČ
Komunikace mezi rodiči a pečujícími osobami
Organizační řád výchovy, výuky a péče
Plán východy a péče
Potvrzení o základním pracovněprávním vztahu
Provozní řád
Přihláška do Dětské skupiny
Smlouva s rodiči
Vnitřní řád poskytování služby péče o dítě
Vzor potvrzení od lékaře o očkování
Žádost o umístění
Nastavení systému ochrany

Kontakty na pečující osoby

Mgr. Alena Pilnáčková

ředitelka DS Alma

Čas konzultace: vždy v úterý mezi 13°° – 17°°
jinak po vzájemné dohodě

Denisa Pelnářová

chůva

Čas konzultace: při předávání dítěte jinak po vzájemné dohodě

Gabriela Kumštová

chůva

Čas konzultace: při předávání dítěte jinak po vzájemné dohodě